Gebruikersreglement Dentalvacature.nl

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.Dentalvacature.nl (hierna: “site”) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door zich toegang te verschaffen tot deze site en de site te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 Inhoud site
Dentalvacature.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot geplaatste vacatures en bedrijven zijn echter afkomstig van de werkgevers en/of intermediairs. De werkgevers en/of intermediairs zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Artikel 2 Doel van de site
De site stelt werkzoekenden en werkgevers in staat contact met elkaar op te nemen. Dentalvacature.nl is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van de site.

Artikel 3 Gegevens
1. Indien u gebruik wenst te maken van deze site, draagt u er zorg voor dat uw gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, uw naam, adres en woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot uw CV volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd gebruik te maken van de site.
2. Dentalvacature.nl behoudt zich het recht voor de teksten van geplaatste CV’s in te korten of te wijzigen. Dentalvacature.nl behoudt zicht tevens het recht voor om CV’s te verwijderen van de site in geval de inhoud van de CV strijdig is met de geldende fatsoensnormen, inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij Dentalvacature.nl, haar licentiegevers en/of de werkgevers/intermediairs.
2. Het is u niet toegestaan de site of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de site, anders dan conform het doel van de site. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Dentalvacature.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 5 Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een banner of hyperlink) naar de websites van derden. Dentalvacature.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Dentalvacature.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 6 Spam / harvesten
1. Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van werkzoekenden, werkgevers en intermediairs, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete vacature. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
•   het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, MMS, SMS, fax, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een vacature;
•   iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
•   e-mailadressen van werkgevers/intermediairs en/of werkzoekenden te verzamelen om welke reden dlin ook.
2. Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Dentalvacature.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site.

Artikel 8 Uitsluiting
Dentalvacature.nl behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de etiquette die u op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van Dentalvacature.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 9 Vrijwaring
U vrijwaart Dentalvacature.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van deze site.

Artikel 10 Beveiliging
Dentalvacature.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Dentalvacature.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer.

Artikel 11 Garantie
Dentalvacature.nl garandeert niet:
•   dat de informatie op de site, inclusief de op de site geplaatste vacatures en/of bedrijfsinformatie juist, actueel en volledig is;
•   dat een werkgever en/of intermediair bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten;
•   dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
•   dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 12 Diversen
Indien en voorzover enige bepaling van deze Gebruiksrechtovereenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst onverminderd van kracht blijven. Dentalvacature.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. De in deze gebruiksrechtovereenkomst gebruikte koppen bij de bepalingen, zijn louter indicatief en zijn niet bindend terzake de inhoud en reikwijdte van de bepalingen.
Op deze gebruiksrechtovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Tilburg. De gebruiksrechtovereenkomst kan te allen tijde door Dentalvacature.nl aangepast worden. Dentalvacature.nl adviseert daarom de gebruiksrechtovereenkomst regelmatig te bekijken.