Vacatures voor een Tandartsassistente

Bent u een tandarts op zoek naar een tandartsassistent / tandartsassistente of bent u een tandartsassistente op zoek naar een baan? Dan bent u hier op het juiste adres!

Onze website brengt vraag en aanbod van tandartsassistentes bij elkaar. Dit vergroot de kans op succes vele ten opzichte van adverteren op een wervings- en selectie website die niet gericht is op tandartsassistentes. Zo kunt u als tandartsassistente uw CV achterlaten bij een interessante vacature en kunt u als werkgever op zoek naar een tandartsassistente een vacature plaatsen. Door ons grote aanbod aan vacatures via onze website kunt u als tandartsassistente waarschijnlijk zeer snel aan de slag bij een fulltime- of parttime baan.

Het aanbod aan vacatures voor tandartsassistente bindt zich niet aan een bepaalde regio. Voor alle regio’s in Nederland doen wij ons uiterste best om de vacatures te vullen voor werkgevers en de tandartsassistente passende banen aan te bieden uit ons brede overzicht aan vacatures. Een ander voordeel van onze website – naast het feit dat een sollicitant een brede keuze heeft die is gespecificeerd op een nichemarkt – is het zoekgemak voor de werkzoekende tandartsassistente.

Tandartsen adverteren graag op onze website, omdat het is gericht op hun vakgebied en de tandartsassistente op zoek naar een baan heeft alle, relevante vacatures onder één dak. Binnen enkele klikken vindt u wat u zoekt en heeft u als tandartsassistente een scala aan mogelijkheden voor werk in uw eigen branche. Als tandartsassistente kunt u bij iedere interessante vacature gratis uw CV achterlaten en vervolgens is het slechts een kwestie van tijd.

Volgens het NMT is onderstaand het functieprofiel van een Tandartsassistent:

Tandartsassistent

Algemene kenmerken
De tandartsassistent ondersteunt de tandarts en eventueel ook andere tandheelkundige professionals, zodat deze efficiënt en effectief de patiënten kunnen behandelen. De tandartsassistent kan in opdracht gedelegeerde taken uitvoeren, een en ander met in achtneming van de regels die de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) daaraan stellen. De tandartsassistent werkt volgens professionele richtlijnen, werkinstructies en protocollen van de organisatie. De tandartsassistent betreft een functionaris op vakvolwassen niveau, hij verricht zijn werkzaamheden zelfstandig. De functie komt tevens voor op junior en senior niveau.

Doel van de functie
Het bieden van ondersteuning aan tandheelkundige zorgverleners bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van patiëntenbehandelingen. Het uitvoeren van onderdelen van tandheelkundige behandelingen.

Organisatorische positie
De tandartsassistent ontvangt hiërarchisch leiding van of namens de werkgever. De tandartsassistent ontvangt functioneel leiding van de tandarts die hij assisteert bij de patiëntbehandeling

Resultaatgebieden

1. Verrichten van baliewerkzaamheden
• Neemt de telefoon aan. Handelt gesprekken en mail zelfstandig af. Overlegt hierover indien nodig met een inhoudelijk deskundige.
• Staat patiënten en derden aan de balie te woord en verstrekt, conform geldende protocollen, de benodigde informatie.
• Vraagt de patiënt om de benodigde gegevens, zoals NAW, BSN, tandheelkundige, medische- en verzekeringsgegevens. Slaat de gegevens op in het daartoe bestemde systeem. Ziet erop toe dat de gegevens in het systeem actueel zijn.
• Controleert de gegevens van de patiënt in de daarvoor bestemde databanken.
• Draagt zorg voor het laten invullen van een medische anamneselijst door de patiënt en het verwerken ervan.
• Plant, in overleg met de patiënt, afspraken in en bewaakt en beheert de agenda. Attendeert zonodig de behandelaar en de patiënt op gemaakte afspraken en onderneemt de afgesproken acties bij niet nagekomen afspraken.
• Verheldert, aan de hand van geldende protocollen, de tandheelkundige vraag of pijnklacht en beoordeelt deze op spoedeisendheid en behandelingsduur. Overlegt bij twijfel met de behandelaar.
• Verwerkt standaard recepten en verwijsbrieven. Print deze en geeft deze, na controle en ondertekening door de behandelaar, mee aan de patiënt.
• Verstrekt zonodig de rekening aan de patiënt en draagt eventueel zorg voor directe betaling.
• Neemt, conform hiertoe geldende afspraken in de praktijk, klachten van patiënten in ontvangst en zorgt dat deze terechtkomen bij de daarvoor verantwoordelijke functionaris.

Resultaat: Patiënten en derden zijn op professionele wijze ontvangen en te woord gestaan. De juiste gegevens zijn verzameld, gecontroleerd en correct opgeslagen in het daartoe bestemde systeem. Vragen en pijnklachten zijn correct beoordeeld op spoedeisendheid en behandelingsduur. De ontvangen informatie en de vervolgstappen zijn duidelijk voor de patiënt. Afspraken zijn correct ingepland en klachten zijn op correcte wijze in ontvangst genomen.

2. Geven van voorlichting en advies
• Geeft voorlichting en advies aan patiënten over het voorkomen van tandheelkundige problemen, het bevorderen van de mondgezondheid, mondzorgproducten, prothesen en tandheelkundige behandelingen. Geeft zonodig instructies ter verduidelijking van het advies en/of verstrekt voorlichtingsmateriaal.
• Attendeert de patiënt zonodig op andere informatiebronnen, bijvoorbeeld folders en websites. • Registreert het advies in de daartoe bestemde dossiers en systemen.
• Bespreekt zijn bevindingen zonodig met de behandelaar.

Resultaat: De patiënt heeft op passende wijze voorlichting en advies ontvangen en heeft de betreffende informatie begrepen. De tandartsassistent heeft op professionele wijze gebruik gemaakt van voorlichtingsmateriaal.

3. Assisteren bij de behandeling van patiënten
• Maakt de behandelkamer, materialen en instrumentarium gereed voor de behandeling.
• Assisteert de behandelaar bij de behandeling van de patiënt. Licht de behandeling en werkwijze toe aan de patiënt. Informeert de patiënt zonodig over eventuele vervolgstappen.
• Reinigt en desinfecteert, volgens geldende protocollen, richtlijnen en werkinstructies, de behandelkamer, verontreinigde oppervlakken, gebruikte materialen en instrumenten. Draagt zorg voor onderhoud van instrumenten en ruimt deze op.
• Registreert de patiënt- en behandelgegevens in de daartoe bestemde dossiers en systemen.

Resultaat: De tandartsassistent heeft op professionele wijze geassisteerd bij de behandelingen. De patiënt is op professionele wijze begeleid tijdens de behandeling en is voldoende en op heldere wijze geïnformeerd en zo goed mogelijk gerustgesteld over de behandeling en eventuele na-effecten. Behandelkamer, verontreinigde oppervlakken, materialen en instrumenten zijn veilig en hygiënisch gereinigd en opgeruimd en/of klaargelegd voor een volgende behandeling.

4. Uitvoeren van onderdelen van tandheelkundige behandelingen
• Voert, in opdracht en conform de geldende voorwaarden, onderdelen van tandheelkundige behandelingen uit. De werkzaamheden kunnen bestaan uit: taken op het gebied van preventie en mondhygiëne, het nemen van (begin)afdrukken en maken van gipsmodellen/lepels, tandtechnische werkzaamheden, het maken van kleurenfoto’s van gelaat en gebit en het belichten en verwerken van intra-orale röntgenfoto’s1 .
• Bespreekt zijn bevindingen met de behandelaar.
• Registreert de behandelgegevens in de daartoe bestemde dossiers en systemen.

Resultaat: In opdracht van de behandelaar zijn op professionele wijze tandheelkundige handelingen zelfstandig of indien nodig onder toezicht uitgevoerd. Bij bijzonderheden is adequaat gehandeld.

5. Uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden
• Draagt zorg voor de dagelijkse organisatie van en planning in de praktijk. • Verzorgt de schriftelijke correspondentie met patiënten en derden.
• Verricht administratieve werkzaamheden, zoals het verwerken van intake- en anamneselijsten, maken van etiketten, verwerken van mutaties in NAW- en/of verzekeringsgegevens.
• Verwerkt in- en uitgaande post en attendeert collega’s en de werkgever op relevante stukken.
• Beheert en archiveert patiëntendossiers. • Draagt zorg voor het voorraadbeheer en verricht bestellingen.
• Zorgt voor (planning van) onderhoud van apparatuur. Schakelt indien nodig externen in (bijvoorbeeld leveranciers).

Resultaat: De ondersteunende werkzaamheden zijn conform de geldende instructies en procedures uitgevoerd. De tandheelkundige dossiers en de administratie van de praktijk zijn op orde. Voorraad is voldoende aanwezig en apparatuur functioneert naar behoren.

6. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden werkzaamheden
• Houdt het deskundigheidsniveau op peil door het lezen van vakliteratuur, het volgen van bijscholingscursussen, het deelnemen aan lezingen en congressen, et cetera. Volgt relevante ontwikkelingen op het gebied van nieuwe behandelingen, producten en wet- en regelgeving.
• Stemt relevante zaken ten aanzien van het eigen vakgebied af met collega’s en anderen.
• Werkt actief mee aan kwaliteitsverbetering van de praktijkvoering en zorgverlening, bijvoorbeeld door mee te doen in ontwikkel- of intervisiegroepen en de kennis van het vakgebied in te zetten in verbetertrajecten.
• Stemt werkzaamheden af met collega’s en de werkgever. Signaleert organisatorische en procesmatige knelpunten en formuleert verbetervoorstellen.
• Neemt deel aan werkoverleg.

Resultaat: De deskundigheid van de tandartsassistent is actief en adequaat bevorderd en doelbewust aangewend om de kwaliteit van de werkzaamheden te verbeteren. Werkzaamheden zijn afgestemd met betrokkenen en er is op professionele wijze deelgenomen aan relevante overleggen.

Profiel van de functie

Kennis
MBO 4 werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of relevante werkervaring.
• Kennis van relevante wet- en regelgeving en de geldende protocollen, instructies en richtlijnen.
• Kennis van de toegepaste applicaties en automatiseringspakketten.
• Kennis van kwaliteitssystemen en –instrumenten.

Specifieke functiekenmerken
• Representativiteit.
• Dienstverlenende en patiëntgerichte instelling.
• Sociale vaardigheden, zoals tact en empathisch vermogen.
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid bij het overdragen van informatie, bij het verzorgen van correspondentie, et cetera.
• Plan- en organisatievermogen voor het plannen van de werkzaamheden en het stellen van prioriteiten.
• Accuratesse voor het op correcte wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens.
• Flexibiliteit en stressbestendigheid bij het verrichten van werkzaamheden onder tijdsdruk en bij het schakelen tussen werkzaamheden en adhoc inspelen op wijzigingen in planningen.
• Inzicht benodigd voor het beoordelen van de spoedeisendheid en behandelingsduur van tandheelkundige vragen en pijnklachten en het in werking stellen van het juiste proces.
• Fijn motorische vaardigheden voor het verrichten van tandheelkundige handelingen in de mond.
• Integriteit bij de omgang met vertrouwelijke (patiënten)informatie.

Bezwarende werkomstandigheden
• Bij het uitvoeren van onderdelen van tandheelkundige behandelingen kan sprake zijn van werken in een onnatuurlijk gebogen houding.
• Het in aanraking kunnen komen met röntgenstraling en gevaarlijke stoffen en het lopen van risico’s op infecties.